Skjermtolking som en del av en helhetlig tilnærming

For at fjerntolking skal kunne bidra til å sikre god kommunikasjon i offentlig sektor, må også den faglige oppfølgingen av tolker og tolkebrukere være på plass. Det å øke bruken av skjermtolking i offentlig sektor på en måte som samtidig kan ivareta et overordnet mål om god kommunikasjon, bør derfor gjøres gjennom en helhetlig tilnærming til tolking som en del av oppgaveløsingen i offentlig sektor.

Sluttrapporten fra prosjektet «Skjermtolking – når tolken er et annet sted» er tilgjengelig her: Sluttrapport Skjermtolking – når tolken er et annet sted

NOU 2014:8 «Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd» (2014) fremhever flere områder som Tolkesentralen ønsket å belyse nærmere gjennom FoU-prosjektet «Skjermtolking – når tolken er et annet sted». Siden 2012, altså før NOU-en kom, har Tolkesentralen operert med et mål om at 40% av tolkeoppdragene i Tolkesentralen skulle dekkes ved skjermtolking i 2018. Dette målet samsvarer godt med målet fra NOU-en om at halvparten av alle tolkeoppdrag i offentlig sektor bør dekkes med skjermtolking i 2023 (NOU 2014:8, 2014:152). Selv om måltallene for skjermtolking settes høyt, finnes det enda lite kunnskap om fenomenet skjermtolking og kommunikasjonen i skjermtolkede samtaler. Dette anerkjennes i NOU-en: «Det er mange ubesvarte spørsmål om hvordan teknikken og avstanden ved fjerntolking påvirker tolkingens kvalitet. Her er det behov for mer forskning» (NOU 2014:8, 2014:160). Målet med dette FoU-prosjektet var derfor å kartlegge ulike aspekter ved bruk av skjermtolking i pasientsamtaler med vekt på overføringsverdi til andre områder i offentlig sektor.

Prosjektet «Skjermtolking – når tolken er et annet sted»

Prosjektet ble gjennomført av Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus i perioden januar 2015 til august 2016. Prosjektet har mottatt støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som er hovedbidragsyter ved siden av Oslo universitetssykehus. Prosjektet samarbeidet faglig med Høgskolen i Oslo og Akershus ved professor Hanne Skaaden og har avholdt samarbeidsmøter regelmessig med både Høgskolen i Oslo og Akershus ved Hanne Skaaden og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved Leonardo Doria de Souza. KPMG har bistått i arbeidet med teknisk utprøving og analyser.

Faglig samarbeid med høgskolen om skjermtolking

Tolkesentralen og høgskolen har siden 2014 samarbeidet faglig om tematikken skjermtolking og om fjerntolking som sådan. Prosjektet «Skjermtolking – når tolken er et annet sted» har blitt en arena for ytterligere faglig samarbeid mellom Tolkesentralen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette samarbeidet har styrket den faglige utviklingen av feltet og har bidratt til å samle og systematisere kunnskap om skjermtolking. Samarbeidet har blitt utvidet fra først å gjelde faglige bidrag i hverandres fora, til også å omhandle samarbeid om faglige arrangement hos andre aktører i offentlig sektor. Prosjektet har bidratt til å skaffe ny kunnskap om skjermtolking i offentlig sektor og også til å avdekke behov knyttet til den videre utviklingen av fagfeltet og organisering av tolking i offentlig sektor.

Strategi for god kommunikasjon i tolkede møter i offentlig sektor

Prosjektet har avdekket at ulike instanser i offentlig sektor har ulike erfaringer med hva skjermtolking egentlig innebærer. De ulike kommunikasjonssituasjonene krever ulik tilrettelegging for å sikre god kommunikasjon, og de krever ulik kompetanse og ferdigheter hos både tolker og ansatte i offentlig sektor. Telefontolking kan ikke utelukkes helt som kommunikasjonsform, og sannsynligvis vil en del av forslagene til tiltak som er utformet for skjermtolking, også kunne bidra til bedre kommunikasjon via telefontolking. For å få en bedre oversikt over omfanget av fjerntolking, både telefon- og skjermtolking, i offentlig sektor, bør det utarbeides en strategi for god kommunikasjon i tolkede møter i offentlig sektor, ulike modeller for utviklings- og kompetansesenter bør utredes, og det bør etableres et tverrsektorielt samarbeid om tematikken. Det er enda mye vi ikke vet om kommunikasjon via teknologi, og i tillegg til å systematisere og dokumentere erfaringene fra offentlig sektor, bør det prioriteres å generere ny kunnskap gjennom forskning.

Oppsummering av anbefalinger til tiltak

Det vil være av vesentlig betydning å sikre god organisering av oppdragene i offentlig sektor. Samtidig er ikke god organisering av bestillinger og oppdrag nok i seg selv. For at fjerntolking skal kunne bidra til å sikre god kommunikasjon i offentlig sektor, må også den faglige oppfølgingen av tolker og tolkebrukere styrkes. Implementering av teknologi og tjenesteinnovasjon krever forankring på flere nivåer i organisasjonene der teknologien skal tas i bruk. Det å øke bruken av skjermtolking i offentlig sektor på en måte som samtidig kan ivareta et overordnet mål om god kommunikasjon, bør derfor gjøres gjennom en helhetlig tilnærming til tolking som en del av oppgaveløsingen i offentlig sektor, og forslagene til tiltak er utformet med dette som formål. Her presenteres prosjektets anbefalinger til tiltak. En mer utførlig formulering av forslagene og utdypninger foreligger i kapittelet «Forslag til tiltak» i rapporten.

 1. Strategi for god kommunikasjon i tolkede møter i offentlig sektor: Prosjektet anbefaler at det nedsettes en tverretatlig arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til felles strategi for «God kommunikasjon i tolkede møter i offentlig sektor».
 2. Utrede mulige modeller for utviklings- og kompetansesenter: Prosjektet anbefaler at det utredes ulike modeller for hvordan et nasjonalt eller regionalt utviklings- og kompetansesenter for fjerntolking bør organiseres og drives. Kompetansesenteret må ha sterke bånd både til fagmiljøet i IMDi og til et driftsmiljø.
 3. Tverrsektorielt samarbeid og samling av erfaringer: Prosjektet anbefaler at det etableres et tverrsektorielt samarbeid for å utveksle erfaringer og samarbeide om å ta i bruk og tilrettelegge for skjermtolking i offentlig sektor.
 4. Implementering av teknologi: Prosjektet anbefaler at det utarbeides tilrådninger for implementering av teknologi til bruk av skjermtolking.
 5. Dokumentere, systematisere og bygge på eksisterende kunnskap om fjerntolking: Prosjektet anbefaler at det iverksettes tiltak for å dokumentere, systematisere og bygge på eksisterende kunnskap om fjerntolking gjennom utarbeidelse av en veileder for bruk av fjerntolking i offentlig sektor, gjennom utvikling av opplæringsopplegg for tolker og ansatte i offentlig sektor og gjennom videre forskning.
 6. Utarbeide veileder for bruk av fjerntolking i offentlig sektor: Prosjektet anbefaler at det utarbeides en veileder for ansatte i offentlig sektor og for tolker. Veilederen tjener til hensikt å sikre god kommunikasjon i fjerntolkede møter i offentlig sektor.
 7. Opplæring: Prosjektet anbefaler at det iverksettes flere kompetansehevende tiltak for tolker og ansatte i offentlig sektor.
  1. Videreutvikling av emnet Fjerntolking ved HiOA.
  2. Videreutvikling av pensumlitteratur for emnet.
  3. Utvide høgskolekurset Kommunikasjon via tolk til å omfatte skjermtolking og telefontolking som en del av tolking i offentlig sektor.
  4. Utvikle egne kurs i fjerntolking for ansatte i offentlig sektor.
  5. Felles seminarer eller workshops for tolker og brukere.
  6. Videreutvikling av e-læringskurs for tolker og brukere.
  7. Systematisering og dokumentasjon av allerede eksisterende erfaringer, – gjennom workshops, fokusgrupper og forskningsprosjekter.
  8. Pilotprosjekt der god kommunikasjon i tolkede og fjerntolkede samtaler integreres i noen utvalgte profesjonsstudier (eksempelvis ved Høgskolen i Oslo og Akershus).
 1. Forskning: Prosjektet anbefaler at det settes i gang forskningsprosjekter som tar for seg fjerntolking og kommunikasjonen i fjerntolkede situasjoner.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s