Velferdsprofitører på tolkefeltet: Legen skal fortelle mor at barnet ikke kommet til å overleve. Legen snakker ikke mors språk, må ha tolk. God idé å legge ut på anbud?

I 2014, rett før Tolkesentralen startet opp ved OUS, Ahus og Sunnaas sykehus, ble det gjennomført en undersøkelse blant de ansatte om erfaring med tolketjenester ved sykehuset og ønsker for fremtiden. I undersøkelsen ble det ikke stilt spesifikke spørsmål om … Fortsett å les Velferdsprofitører på tolkefeltet: Legen skal fortelle mor at barnet ikke kommet til å overleve. Legen snakker ikke mors språk, må ha tolk. God idé å legge ut på anbud?

Innspillsmøte til ny nasjonal helse- og sykehusplan 20.6.2018. Innlegg fra Hanne Løfsnes, leder for Tolkesentralen ved OUS

Språk må ikke være en barriere for gode og likeverdige helsetjenester. Alt for få minoritetsspråklige tar ordet i forsamlinger som denne eller krever gode tolketjenester. Som ansvarlig for tolketjenesten ved Oslo universitetssykehus og en viktig støttefunksjon ved sykehuset, vil jeg derfor ta ordet på vegne av dem som mangler kunnskap om vårt helsevesen og helseinformasjonsforståelse («health litteracy») og derfor sjelden blir hørt. Rundt 14 % av befolkningen har minoritetsbakgrunn, i Oslo er det over 30 %. Selv om mange raskt lærer seg godt norsk, er ikke alltid norskkunnskapene tilstrekkelige når man er bekymret for pårørendes helse eller blir alvorlig syk … Fortsett å les Innspillsmøte til ny nasjonal helse- og sykehusplan 20.6.2018. Innlegg fra Hanne Løfsnes, leder for Tolkesentralen ved OUS

AIIC Norden besøker Tolkesentralen

AIIC, den internasjonale organisasjonen for konferansetolker, arrangerte sitt årlige nordiske møte ved Tolkesentralen 26. august. Leder Hanne Maritsdatter Løfsnes tok i mot gjestene, som fikk en grundig gjennomgang av bakgrunnen for opprettelsen av Tolkesentralen, hvordan Tolkesentralen er organisert og hvordan vi jobber med tolkefaglige spørsmål. «Hvordan man kan anvende tankesettet, innstillingen og kvalitetskravene fra konferansetolking var til stor inspirasjon. Ikke minst var vi imponert over at man faktisk kan få gjennomslag for en sånn modell innen det offentlige og over pågangsmotet til alle de involverte for å få sentralen opp og gå. Hannes engasjerte formidling smittet også over på deltakerne,» … Fortsett å les AIIC Norden besøker Tolkesentralen

Den danske Rigsrevisionen besøker Tolkesentralen

Den danske Rigsrevisionen besøkte Tolkesentralen 18. august i forbindelse med sin utredning av tolkefeltet i Danmark. De hadde en rekke spørsmål til rapporten om sykehusenes erfaringer med bestilling av tolk fra private formidlingsbyråer, samt om Tolkesentralens organisering og drift. Førsteamanuensis Bente Jacobsen … Fortsett å les Den danske Rigsrevisionen besøker Tolkesentralen

Politidirektoratet besøker Tolkesentralen

Mandag 22. mai var Politidirektoratet på referansebesøk hos Tolkesentralen i forbindelse med direktoratets kommende arbeid med tolkefaglige spørsmål, herunder tjenesteorganisering og kvalitetssikring. POD ønsket informasjon om hvilke kartlegginger Tolkesentralen gjorde i forkant av etablering, og gjennomføringen av disse kartleggingene. Under besøket ble Tolkesentralens målsettinger, organisering, arbeidsformer og måloppnåelse gjennomgått, og videre planer for politietatens arbeid med tematikken ble gjennomgått og diskutert. Avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring, seksjon for styring og implementering tok initiativ til besøket, og sammen med dem deltok også representanter fra Oslo politidistrikt, Kripos, Utrykningspolitiet, Politiets sikkerhetstjeneste og Politiets fellestjenester. Tolkesentralen ønsker Politidirektoratet lykke til med et … Fortsett å les Politidirektoratet besøker Tolkesentralen