Innspillsmøte til ny nasjonal helse- og sykehusplan 20.6.2018. Innlegg fra Hanne Løfsnes, leder for Tolkesentralen ved OUS

Språk må ikke være en barriere for gode og likeverdige helsetjenester. Alt for få minoritetsspråklige tar ordet i forsamlinger som denne eller krever gode tolketjenester. Som ansvarlig for tolketjenesten ved Oslo universitetssykehus og en viktig støttefunksjon ved sykehuset, vil jeg derfor ta ordet på vegne av dem som mangler kunnskap om vårt helsevesen og helseinformasjonsforståelse («health litteracy») og derfor sjelden blir hørt. Rundt 14 % av befolkningen har minoritetsbakgrunn, i Oslo er det over 30 %. Selv om mange raskt lærer seg godt norsk, er ikke alltid norskkunnskapene tilstrekkelige når man er bekymret for pårørendes helse eller blir alvorlig syk … Fortsett å les Innspillsmøte til ny nasjonal helse- og sykehusplan 20.6.2018. Innlegg fra Hanne Løfsnes, leder for Tolkesentralen ved OUS

Den danske Rigsrevisionen besøker Tolkesentralen

Den danske Rigsrevisionen besøkte Tolkesentralen 18. august i forbindelse med sin utredning av tolkefeltet i Danmark. De hadde en rekke spørsmål til rapporten om sykehusenes erfaringer med bestilling av tolk fra private formidlingsbyråer, samt om Tolkesentralens organisering og drift. Førsteamanuensis Bente Jacobsen … Fortsett å les Den danske Rigsrevisionen besøker Tolkesentralen

Skjermtolking som en del av en helhetlig tilnærming

For at fjerntolking skal kunne bidra til å sikre god kommunikasjon i offentlig sektor, må også den faglige oppfølgingen av tolker og tolkebrukere styrkes. Det å øke bruken av skjermtolking i offentlig sektor på en måte som samtidig kan ivareta et overordnet mål om god kommunikasjon, bør derfor gjøres gjennom en helhetlig tilnærming til tolking som en del av oppgaveløsingen i offentlig sektor. Fortsett å les Skjermtolking som en del av en helhetlig tilnærming